۲۸ تیر ۹۷ (کرکسیون حضوری)

دومین دوره کرکسیون حضوری در تاریخ ۹۷/۰۵/۲۸ برگزار شد :
در این جلسه از کرکسیون هنرجویان از نقاط دور و نزدیک کشور حضور پیدا کرده بودند و این کرکسیون خصوصی توسط
استاد وفائی نژاد برای هر شخص برگزار شد و استاد زمان گذاشتند و به هر سوال هنرجو پاسخ دادند .

در ادامه تصاویر ۲ نفر از ۲۰ نفری که حضور پیدا کردند برای کرکسیون را مشاهده میکنید 

آقای امیر کاریزنوئی – رشته تحصیلی مهندسی کامپیوتر


خانم فاطمه مختار – دانشجوی مهندسی معماری