شاید برای شما هم اتفاق بیفتد …

… اتفاقات خوبی در راه است …