نظرات هنرجویان استاد وفائی نژاد

نظر آقای کریم پور

نظر آقای شهاب الله مددی

نظر آقای نظرزاده

ارسال 859 به 10008590 عضویت در کانون آکادمی